โครงการนี้จัดขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้มีพระราชเสาวนีให้ราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ เข้าเฝ้าฯ พระองค์ทรงทราบว่าราษฎรเหล่านั้นมีฐานะยากจน จึงได้ทรงพระราชทานทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์ ให้แก่ราษฎรเป็นการช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยขอให้ส่วนราชการที่เกียวข้องให้การช่วยเหลือ รวมทั้งให้ราษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนมากทอผ้าไหมเป็นอยู่แล้วทำการทอผ้าไหมเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเพิ่มจากอาชีพหลัก ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกทอผ้าและสมาชิกเลี้ยงไหมไว้ในโครงการศิลปาชีพ ( ก่อตั้ง โครงการฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ) โดยมีวัตถุประสงค์หลักพเพื่อรักษาและส่งเสริมงานศิลปาชีพ, พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร, ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร,อนุรักษ์งานศิลปาชีพของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป
บริเวณ บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ตั้งโครงการฯ จำนวน ๑๒๐ ไร่ มีสมาชิกตามพระราชเสาวนีย์ ในพื้นที่ ๑๙ หมู่บ้าน ๗ ตำบล ๒ อำเภอ คือ อำเภอกระสัง มี ๖ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน และ อำเภอสตึก มี ๑ ตำบล ๕ หมู่บ้าน ของ จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ คือ พื้นที่ที่ดำเนินการ และหมู่บ้านใกล้เคียง
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ (โทร. ๐๔๔ - ๖๑๑๒๔๙)
มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๕๙ ราย
ทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, ฝึกอบรมทำชาใบหม่อนและไวน์ให้กับสมาชิก/ราษฎร, การแปรรูปอาหาร, การจักสาร, ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง, การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก, ตั้งกองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพ และจัดตั้งศูนย์บริการจุลินทรีย์ (EM), ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และแจกจ่ายให้สมาชิกนำไปปลูกรอบบ่อเลี้ยงปลา
 
สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2
(สปร.ทภ.2) ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.ทศท. 0 - 4424 - 1858, สส.ทหาร 21-22349 : bor_onzon@yahoo.com