กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 ยินดีต้อนรับ  
หน้าหลัก โครงการพระราชดำริ งานด้านมวลชน งานด้านเสริมสร้างอุดมการณ์ งานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา งานด้านการประชาสัมพันธ์
กกร.ทภ.2
     การประกวดโครงงาน
   ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2552
     รายละเอียดที่สำคัญ
     
ธุรการ/ผังแสดงโครงาน/ผังลงทะเบียน
     ดาวน์โหลด
   
กติกา/กำหนดการ/หลักเกณฑ์/รางวัล่
     ทำเนียบคนเก่ง
     
ผู้ชนะการประกวดที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำเนียบคนเก่ง
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2548
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา


โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับประถมศึกษา


รางวัลชนะเลิศ

        โครงงาน “ถั่วงอกไร้ราก”
        โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
        อาจารย์ที่ปรึกษา นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
        ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงนิโลบล   ระเวงวรรณ
                     2. เด็กหญิงสุทธิกานต์   โพธิ์แสง
                     3. เด็กหญิงพิม      แสงศิริทองไชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงงาน “สาวสวยด้วยธรรมชาติ”                    โครงงาน “ศึกษาการทำทรายเปลี่ยนสีให้ได้คุณภาพสูงสุด”
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด           โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางเพ็ญศรี พาหะนิชย์           อาจารย์ที่ปรึกษา นางภัทรพรรณ ธนพุทธิวิโรจน์
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงพัณณิตา   สาบุตร               ผู้จัดทำ   1. เด็กชายวรยุทธ      เพชรสุวรรณรังษี
             2. เด็กหญิงเบญญาภา   เอื้ออรัญโชติ                 2. เด็กหญิงอนุธิดา   ใจช่วง
             3. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุขณะล้ำ                           3. เด็กหญิงอัญชิตา   นวลวิลัย
รางวัลชมเชย                                            รางวัลชมเชย
โครงงาน “ครีมขัดเครื่องเงิน”                           โครงงาน “ข้าวเหลือวันละนิดช่วยพยุงเศรษฐกิจในชุมชน”
โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร                     โรงเรียนบ้านโนนเปลือย จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ     อาจารย์ที่ปรึกษา นางจีรนันท์ ปุมพิมาย
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายศตวรรษ   โพธิสาร              ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงนิตยา      อามาตย์
             2. เด็กหญิงนันทวรรณ   ภูกัน                            2. เด็กหญิงเจนจิรา   จ่าทัน
             3. เด็กหญิงปรียาภรณ์   อินอิ่ม                           3. เด็กหญิงกุศล      อายุยืน  

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


รางวัลชนะเลิศ

        โครงงาน “วิธีการตรวจเต้าอักเสบโคนมอย่างง่าย”
        โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
        อาจารย์ที่ปรึกษา นางเพลินพิศ นิลสันเทียะ
        ผู้จัดทำ   1. เด็กชายสราวุธ      เหมจันทึก
                     2. เด็กหญิงเจนจิรา   ใจมูลมั่ง
                     3. เด็กหญิงสุภาลัย   ลาวรรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงงาน “การศึกษาการเปรียบเทียบผลของยาฆ่าแมลง        โครงงาน “การศึกษาผลการใช้วัชพืชกำจัดเห็บ
             ปุ๋ย สารเร่งดอกที่มีต่อปลานิล”                                        เหา หมัด ในสัตว์เลี้ยง”
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ                                  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา นางกรพินธุ์ วงศ์รัตนชัย                             อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุรจิตร ทีบัว
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายมนัสพงษ์   มาลา                                     ผู้จัดทำ   1. นางสาวเดือนเพ็ญ ทวีผ่อง
             2. เด็กชายสิริวัฒน์   ชัยศรี                                                   2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศาพรม
             3. เด็กหญิงยุรันตรี   แดงสุวรรณ                                           3. เด็กหญิงจริยา   น้อยลด
รางวัลชมเชย                                                            รางวัลชมเชย
โครงงาน “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใย              โครงงาน “การป้องกันการเกิดมอดไม้ไผ่”
            จากพืชท้องถิ่นที่มีผลต่อการลดปริมาณ                     โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร
            ควันพิษจากบุหร่”                                                   อาจารย์ที่ปรึกษา นางสายแจง วงศ์เครือศร
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี                   ผู้จัดทำ   1. นางสาววนิดา      หนึ่งคำมี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางแสงจันทร์ ไชยศรีสุข                                        2. นางสาวจิรานันท์   เครือคำ
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายภูมิพัฒน์   เจิมขุนทด                                          3. นางสาวศิริพร      ศรีจันทร์
             2. เด็กชายปรีติสุต   กระแสเสน         
             3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ทัดแก้ว  

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

 

รางวัลชนะเลิศ
     โครงงาน “ ศึกษาทดสอบเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีอินทรีย์ที่
                   มีผลต่อการ เจริญเติมโตการแตกกอและการออกรวง
                   ของข้าวหอมมะลิ กข ๑๐๕ สภาพปลูกในกระถาง ”

     โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
     อาจารย์ที่ปรึกษา นายบุญรุ้ง สีดำ
     ผู้จัดทำ     1. นางสาวเบญจวรรณ   ชินทอง
                     2. นางสาวหนึ่งฤทัย   งามแสง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน “ การเปรียบเทียบและความเข้มสีของผ้าคลุมจ่อ   โครงงาน “ การศึกษาสีย้อมโครโมโซมด้วยสีสกัด
               ที่มีผลต่อการชักใยไหม ”                                          พืชธรรมชาติในท้องถิ่น ”
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี                           โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางประนอม วุฒิพันธ์                            อาจารย์ที่ปรึกษา นางบุญศรี บรรพแสง
ผู้จัดทำ   1. นายทศพร      บัวติก                                      ผู้จัดทำ   1. นางสาวมุกดา      พโยมแจ่ม
             2. นางสาวเกศินี      เหมะธุลิน                                         2. นางสาวสุวิมล     พระงาม
             3. นางสาวพรสุดา      สังข์ทอง                                           3. นางสาววิไลพร     ภางาม
รางวัลชมเชย                                                        รางวัลชมเชย
โครงงาน “ สีธรรมชาติเพื่อการย้อมทางชีววิทยา ”           โครงงาน “การลดแรงตึงผิวของน้ำด้วยพืช ”
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด                     โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา                   อาจารย์ที่ปรึกษา นางสายแจง วงศ์เครือศร
ผู้จัดทำ   1. นายไชยณรงค์      อรุณมณี                          ผู้จัดทำ   1. นางสาวรัชนี      ผาใต้
             2. นางสาวสุปราณี   ทิพเหลือง                                        2. นางสาวชไมพร      พักแพง
             3. นางสาวพยอม      รัตนวงค์                                        3. นายพิพัฒน์      ศรีบรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ระดับประถมศึกษา  

 

รางวัลชนะเลิศ
        โครงงาน “ ตู้อบไมโครเวฟพลังแสงอาทิตย์ ”
        โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
        อาจารย์ที่ปรึกษา นายธวัช ไชยโส
        ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงอรทัย      วิระศรี
                     2. เด็กหญิงอรดี      บุญสิงห์
                     3. เด็กหญิงแพรวนา   ซานาตา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน “ เครื่องดักไขมันขนาดจิ๋ว ”                      โครงงาน “ กระดานหกปั้มน้ำ ”  
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี     โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางพัชนีบูลย์ ประเสริฐศรี            อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพรทิพย์ ชัยมีแรง
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายชนะศักดิ์   สิงห์เรือง                 ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงจินตนา   บุญรัตน์
             2. เด็กชายพัชรพล   ดวงแก้ว                                 2. เด็กหญิงพัชรา      คงกันกง
             3. เด็กชายสุรนาถ     ศรีงาน                                  3. เด็กหญิงวันวิสาข์   พลอยขุนทด
รางวัลชมเชย                                                    รางวัลชมเชย
โครงงาน “การพัฒนารูปแบบใบพัดเพื่อปั่นกระดาษรีไซเคิล”  โครงงาน “ ครกกระเดื่องไฮเทค ”  
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ                    โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                                                                                         84 พรรษา จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ เพชรโปรี                              อาจารย์ที่ปรึกษา นางวันเพ็ญ ทาสีภู
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายธีระวัฒน์   บุญทศ                                 ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   อุทะรัง
             2. เด็กชายสหเทพ   เสงี่ยมศักดิ์                                              2. เด็กหญิงมาลัย      ตะสอน
             3. เด็กชายพงศธร   วายโสกา                                                  3. เด็กหญิงสุดารัตน์   คนตรง

 โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รางวัลชนะเลิศ
        โครงงาน “ การทดลองประดิษฐ์ดอกมะลิจากไส้มันสำปะหลัง ”
        โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จังหวัดชัยภูมิ
        อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวประนอม คุ้มหมู่
        ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินทะวงเงิน
                     2. เด็กหญิงวนิดา      นาคขุนทด
                     3. เด็กหญิงปิติพร   ต่วนโต

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน “ เซลล์ไฟฟ้าพลังน้ำเกลือ ”                       โครงงาน “ ระบบผู้ช่วยพยาบาลชั้นหนึ่ง ”  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม         โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายอภิมุข พิลาแดง                       อาจารย์ที่ปรึกษา นางบังอรรัตน์ มูลมาตย์
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงอรอุมา   วิสัย                           ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงผกาสินี   สิทธิจินดา
             2. เด็กหญิงพัชรารัตน์   ทอนมาตย์                       2. เด็กหญิงสุชาดา   พ่อไชยราช
             3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ภูมลี                                3. เด็กหญิงธนิดา      ภูจุไร
รางวัลชมเชย                                            รางวัลชมเชย
โครงงาน “ ว่านหางจระเข้ระงับรา ”                 โครงงาน “ กระดาษจากแกลบ ”  
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น        โรงเรียนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสงวนวรรณ ศิลปวิทย์        อาจารย์ที่ปรึกษา นางนิภาพร อาจหาญ
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อรรคแสง     ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงปวีณา      ว่องไว
            2. เด็กชายศิวัช      เฮงพูลธนา                       2. เด็กหญิงปนัดดา   ตันแดง
            3. เด็กชายวัชระ      สงค์จันทร์                       3. เด็กหญิงนาตยา   โพนมา

โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รางวัลชนะเลิศ
        โครงงาน “ เครื่องขัดหัวเทียนด้วยทราย ”
        โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
        อาจารย์ที่ปรึกษา นายยืนยง จันทนาม
        ผู้จัดทำ   1. นายชัยชนะ      แว่นประชา
                    2. นายสมพร     พันอนันต์
                    3. นางสาวสุนิสา      สุทธบาก

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน “ กระถางรีไซเคิล ”                          โครงงาน “ เครื่องกันขโมยหมวกนิรภัย ”  
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ             โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ ชนะชัย                อาจารย์ที่ปรึกษา นายประวิทย์ โยวะผุย
ผู้จัดทำ   1. นายธวัช     บางขุนทด                 ผู้จัดทำ   1. นายอนุกูล      เปี่ยงสันเทียะ
            2. นางสาวศิริกานต์   เลิศประเสริฐ                   2. นางสาวนันทกา   มหันต์สุคนธ์
            3. นางสาวสมหญิง   หาญเวช                         3. นางสาวอารีรัตน์   เทียงปา
รางวัลชมเชย                                            รางวัลชมเชย
โครงงาน “ เครื่องผสมปุ๋ยหมัก ”                     โครงงาน “ จักรยานเครื่องดื่มวุ้น ”
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ         โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายบุญรุ้ง สีดำ                     อาจารย์ที่ปรึกษา นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ
ผู้จัดทำ   1. นายพัทธี      ศรศิลป์                   ผู้จัดทำ   1. นายสุทธิรักษ์     นิลาลาด
            2. นายยงยศ     บุญปลูก                               2. นางสาวรพีพร      ประนมศรี
            3. นายลิขิต     เพ็งธรรม                              3. นางสาวถิรนันทน์   ณุวงศ์ศรี

โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

 

รางวัลชนะเลิศ
       โครงงาน ไข่อบไอโอดีน “ Baked Iodine Egg ”
        โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จังหวัดสกลนคร
        อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุระพงษ์ สมบูรณ์
        ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงสิริอร      มุลมณี
                    2. เด็กหญิงกรวิกา   อ่อนสองชั้น
                    3. เด็กหญิงวิรัญญา   รัตนวงศ์ชัย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน กว่าจะเป็นผ้าไหมแสนสวย                     โครงงาน ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
 “ Till it Becomes a Piece of Beautiful Silk ”            “ PHA    TAEM The Prehistoric Rock Painting ”
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์                   โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางประไพ รวยสูงเนิน                อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุภวันท์ อารุณ
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงภคพร   เข็มทอง                 ผู้จัดทำ   1. เด็กชายภูริ      ศิริพานทอง
            2. เด็กชายอัครชัย   อินทนิล                               2. เด็กชายภูรินท์      ศิริพานทอง
            3. เด็กชายอรรถชัย   ราชบุรี                              3. เด็กชายปพนธีร์   ศรีบุญ
รางวัลชมเชย                                                รางวัลชมเชย
โครงงาน ความดี 3 สิ่งนี้เพื่อแม่                          โครงงาน สิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนของฉัน
            “ 3 Best deeds for mother ”                          “ Things in my classroom ”
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ                   โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางประภาศิริ จิตต์ปราณี            อาจารย์ที่ปรึกษา นางกาญจนี คูณิรัตน์
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงอาจรีย์   พฤฒิจิระวงศ์         ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ฉัตรมาศ
            2. เด็กหญิงกุลจิรา   ทรัพย์นานา                         2. เด็กหญิงอรอุมา   เมตตาริกานนท์
            3. เด็กชายกิตินันท์   พงษ์สง่างาน                       3. เด็กหญิงเจนจิรา   อนุพรรณสว่าง

โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
        โครงงาน เสน่ห์ปูทูลกระหม่อม
   “ The Fascinating Mealy Crab ”   
     
        โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
        อาจารย์ที่ปรึกษา นายธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
        ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงณัฐชา      เนาว์โรจน์
                    2. เด็กชายฤชานนท์   ชมศรีสวัสดิ์
                    3. เด็กชายธัญนิธิ      ไชยสมคุณ

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน ไหมสายใยชีวิต                                  โครงงาน จานกาบหมาก
          “ Silk of life ”                                               “ Areca Palm Plate ”
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี              โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางนงนุช อินทิจักร์                  อาจารย์ที่ปรึกษา นางกุศลิน คำหงษา
ผู้จัดทำ   1. นางสาวศุภกานต์   วงค์ชารี               ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงณัฐกานต์   อุ่นศิวิไลซ์
            2. นายวัชระ      ทาสะโก                                   2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   จอกทอง
            3. นางสาวกาญจนา   คงน้อย                             3. เด็กหญิงวีระวา   สะหะรินิน
รางวัลชมเชย                                                รางวัลชมเชย
โครงงาน การทำไฮไลท์สีผมด้วยสมุนไพรไทย         โครงงาน มหัศจรรย์ผ้าไหมสุรินทร์
          “ Hair Hilighted by Thai Herbs ”                       “ Amazing Surin Silk ”
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์      โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปิยะดา ปะนันโต                   อาจารย์ที่ปรึกษา นางสมฤดี หวลระลึก
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงทวินันท์   ภารประดิษฐ์         ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงเขมัชฌา   นวลสะอาด
            2. เด็กหญิงพรพิมล   นาถมทอง                         2. เด็กหญิงพิชานัน   ศรีอุทธา
            3. เด็กหญิงอารีรัตน์   เสดสีกาง                          3. เด็กหญิงศุภาพรรณ   ประดุจชนม์

โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รางวัลชนะเลิศ
        โครงงาน ไข่เค็มโคราช“ Korat Salted Eggs ”            
        โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
        อาจารย์ที่ปรึกษา นางกรองกาญจน์ วิลาสสิริสถาพร
        ผู้จัดทำ   1. นางสาวฉันธิชา     นวลสาย
                    2. นางสาวปานวาด   เลิศพิริยะสกุลกิจ
                    3. นางสาวสุวิชชา     จอกทอง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน มหัศจรรย์หนังสือพิมพ์                       โครงงาน ขยะหอม
          “ Amazing Newspaper ”                                 “ Good Smell Garbage ”
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก            โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปิยะมาศ พิมพ์หาญ              อาจารย์ที่ปรึกษา นางสมบัติ เนตรครุธ
ผู้จัดทำ   1. นางสาวสุทธิดา      ศรีมุล                ผู้จัดทำ   1. นางสาวทรรศนีย์   เกษสุรพนธ์
            2. นางสาวเกสาภรณ์   สกุลโพน                         2. นางสาวณัฎฐพร   อ่อนสำอางค์
            3. นายมีนนา      เดชทรงศักดิ์                          3. นางสาวรมณ      มุลวิไล
รางวัลชมเชย                                               รางวัลชมเชย
โครงงาน การปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่             โครงงาน พจนานุกรมภาษาถิ่นฉบับย่อ
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา จังหวัดสุรินทร์                           “ A native language mini dictionary ”
อาจารย์ที่ปรึกษา นางเนตรหทัย เรืองสุข               โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผู้จัดทำ   1. นางสาวชัชฎา     แสนกล้า                 อาจารย์ที่ปรึกษา นายพนมศักดิ์ เรียมแสน
            2. นางสาวอลิษา      สังข์ทอง                ผู้จัดทำ   1. นายชลธิชา     วะชม
            3. นางสาวเชิดชัย      งามวิไล                           2. นาวสาวพนิดา      สิทธิ
                                                                             3. นางสาวชไมพร      บุตรจันทร์

 

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
2 nd Army Area Civil Affairs Division Suranaree Camp Nakonratchima
ติดต่อ โทร.0-4424-8948 ทบ.22050